Update over ons privacy beleid!

 

Bij Compumeet en Mobilemeet hechten we veel waarde aan het vertrouwen die jij ons schenkt. Daarom is het onze topprioriteit om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

 

Dit betekent een belangrijke uitbreiding van jouw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van jouw gegevens, en een verbetering van de bescherming van jouw persoonlijke informatie, iets wat wij zeer serieus nemen. We hebben die positieve veranderingen dan ook verwerkt in ons privacy beleid. In het privacy beleid lees jij hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken en hoe je contact met ons kunt opnemen om jouw rechten uit te oefenen.

 

Je hoeft op dit moment zelf niets te doen, maar als je er graag meer over wilt lezen, kan je op elk moment ons privacy beleid raadplegen. Je kunt erop rekenen dat we jou op de hoogte blijven houden van updates, aanbiedingen en het laatste nieuws over onze innovatieve producten en diensten.

 

Onze belofte

 

Compumeet en Mobilemeet (gegevensverantwoordelijke voor de Benelux) en onze verbonden ondernemingen (“Compumeet en mobilemeet”, “we/wij”, “ons”, “onze”) weten hoe belangrijk privacy is voor onze klanten en we streven ernaar duidelijk te zijn in hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en opslaan.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle apparaten, websites klantendienstplatforms of andere online toepassingen van Compumeet en Mobilemeet die een verwijzing of koppeling bevatten naar het beleid (gezamenlijk aangeduid als onze “Diensten”). Dit privacy beleid is van toepassing ongeacht of u een computer, mobiele telefoon, tablet, tv of een huishoudelijk apparaat of ander smart apparaat gebruikt om onze diensten te gebruiken.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacy beleid. Klik op de titels of lees hieronder verder voor meer gedetailleerde informatie over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

 

Informatie die we verzamelen

 

We verzamelen diverse soorten informatie in verband met de diensten, waaronder:

 • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt;
  • Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze diensten; en
  • Informatie die we verkrijgen van externe bronnen.

We kunnen ook uw afzonderlijke toestemming vragen om informatie te verzamelen of u afzonderlijk informeren over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen op een manier die niet is beschreven in dit privacy beleid, zoals vereist voor bepaalde aanvullende diensten.

Gebruiken en delen van informatie

 

De informatie die we verzamelen, gebruiken we onder andere om:    De diensten te leveren waar u om vraagt;
Inzicht te krijgen in onze klanten zodat we de meest relevante     communicatie, diensten en ervaringen kunnen aanbieden;

Wij kunnen uw informatie mogelijk delen met:                   Zakenpartners – vertrouwde bedrijven die informatie kunnen verstrekken over producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn, indien u afzonderlijk toestemming heeft gegeven.
Wetshandhavingsinstanties – wanneer we hiertoe verplicht zijn of om Compumeet en Mobilemeet en haar gebruikers te beschermen.

 

Aanvullende informatie over specifieke producten en diensten

 

Hoewel dit privacy beleid van toepassing is op al onze diensten, voorzien wij u ook, indien nodig, van bepaalde specifieke privacy aanvullingen met daarin aanvullende informatie over onze praktijken in verband met bepaalde diensten. Deze aanvullingen zijn van toepassing op uw gebruik van de diensten waarop ze betrekking hebben.

 

Contact met ons opnemen

 

Compumeet en Mobilemeet

Ravenswade 150R

3439LD  NIEUWEGEIN

E-mail: info@compumeet of info@mobilemeet.nl

KVK: 30227688

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van COMPUMEET, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30227688

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • •  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Compumeet doet, op alle overeenkomsten die Compumeet sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 • •  De aanbieder/leverancier is Compumeet, die deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 • •  Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.Artikel 2: Aanbiedingen
 • •  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 • •  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 • •  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
 • •  Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
 • •  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 • •  De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
 • •  Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialenOpdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

  Artikel 5: Levertijd

 • •  De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
 • •  Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 • •  De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningenenz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 • •  a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
  b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
  c. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 • •  Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.Artikel 6: Risico-overgang
 • •  Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
 • •  Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rustook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

  Artikel 7: Prijswijziging

 • •  Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
 • •  Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en opdrachtnemer binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst gebruik maakt van de bevoegdheid zoals bedoeld in lid 1, dan kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 • •  Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging, zoals bedoeld in lid 1, te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
 • •  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 • •  Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 • •  Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.Artikel 9: Oplevering van het werk

9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

•••

opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het

werk al dan niet is goedgekeurd;
opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het


• Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

werk niet in de weg staan.
• Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • •  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 • •  Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 • •  Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

••

bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.


10.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever

zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
• Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is

geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 11: Garantie

 • •  Indien in de overeenkomst een garantieperiode is overeengekomen dan staat opdrachtnemer voor die overeengekomen periode na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 • •  Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 • •  Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
  • •  de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
  • •  het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
  • •  opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 • •  Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
  • •  de zaak herstelt;
  • •  de zaak vervangt;
  • •  opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van COMPUMEET, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30227688

 • •  Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 • •  Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
 • •  a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
  • •  normale slijtage;
  • •  onoordeelkundig gebruik;
  • •  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  • •  installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.b. Geen garantie wordt gegeven op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd; c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

   Artikel 12: Reclamaties

   Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

   Artikel 13: Niet afgenomen zaken

   Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

   Artikel 14: Betaling

14.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. • Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

 • •  bij balieverkoop contant;
 • •  in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

14.3. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op

opdrachtnemer van toepassing is.

 • •  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  • •  een betalingstermijn is overschreden;
  • •  opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
  • •  beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  • •  opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • •  opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • •  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 18% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 • •  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: over de eerste € 3.000,= 15%
  over het meerdere tot € 6.000,= 10%
  over het meerdere tot € 15.000,= 8%

  over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

  Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 • •  Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  • •  Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
   • •  tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
   • •  voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
   • •  vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
  • •  Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
  • •  Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zichbevinden.
  • •  Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zakenaan opdrachtnemer te verpanden.

   Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • •  Het Nederlands recht is van toepassing.
  • •  Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
  • •  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van dezebevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.